VOLKSWAGEN CABRIOLETCLUB NEDERLAND
Statuten

Vereniging "VOLKSWAGEN CABRIOLETCLUB NEDERLAND" statutair gevestigd in de gemeente
Groningen

DOELSTELLING, overeenkomstig artikel 2 sub 1 t/m 2 a en b der statuten:
1. De vereniging heeft ten doel de instandhouding van de automobielen van het merk Volkswagen van de
    typen Kever Cabriolet en Karmann Ghia Cabriolet, en van Hebmüllers.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken en wel langs wettige weg, door:
    a. te bevorderen dat de leden de in hun bezit zijnde automobielen van bovenstaand merk en type in zo
    goed mogelijke staat brengen en houden;
    b. de leden bij deze activiteiten zoveel mogelijk steun te verlenen, zowel daadwerkelijk als raadgevend.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (Zoals laatst vastgesteld in de ALV van 28 maart 1999)
I. HET BESTUUR
Artikel 1
Eén of meer vacatures binnen het bestuur moeten minstens  veertien dagen voor de vergadering waarin
wordt gestemd, door het bestuur aan de leden bekend worden gemaakt. Het bestuur heeft het recht
kandidaten te stellen. Tot een half uur voor de vergadering kunnen tegenkandidaten bij de secretaris
worden doorgegeven. Bij deze kandidaatstelling zal een schriftelijke bereidverklaring van de
desbetreffende persoon moeten worden overlegd.
Artikel 2
Het bestuur is bevoegd om, indien zij dit nodig acht voor een goed functioneren van de vereniging,
bepalingen vast te stellen voor zover zij hier niet mee in conflict komt met de statuten, het huishoudelijk
reglement en door de algemene ledenvergadering wettig genomen besluiten.

II. VERGADERINGEN
Artikel 3
De secretaris van de vereniging zorgt voor het aanwezig zijn van stembriefjes. Hij houdt een presentielijst
bij ter vaststelling van het aantal aanwezige leden en hij registreert en controleert de binnengekomen
volmachten.
Artikel 4
Een door een lid verstrekte volmacht dient ten minste te bevatten
a. De naam van het lid.
b. De naam van de gevolmachtigde.
c. De datum van de algemene ledenvergadering.
d. De mededeling voor welke zaken en/of stemmingen de volmacht geldt.
e. De ondertekening door het lid.
Artikel 5
Ieder lid van de vereniging is gerechtigd tijdens een ledenvergadering een motie in te dienen, ondertekend
door minstens tien leden. Het bestuur is gehouden een zodanige motie tijdens dezelfde vergadering in
stemming te brengen. Een door de vergadering aangenomen motie is een geldig besluit.
Artikel 6
1. De agenda voor een algemene ledenvergadering wordt vastgesteld door het bestuur met inachtneming
van het daartoe in de statuten bepaalde.
2. Leden kunnen agendapunten ter bespreking toevoegen tot de aanvang der vergadering.

III. CLUBMAGAZINE
Artikel 7
De vereniging geeft een tijdschrift uit dat aan alle leden, aspirant-leden en ereleden wordt toegezonden.
Artikel 8
De vereniging kan andere publicaties dan de rechtstreeks in artikel 2 sub 1 der statuten genoemde
automobielen betreffende, uitgeven.
Artikel 9
Het bestuur stelt de redactie van het magazine samen. Eén of meer bestuursleden mogen in deze
redactie zitting hebben.
Artikel 10
De redactie van het magazine streeft ernaar minstens één keer per kwartaal een nummer uit te geven. Zij
voert de correspondentie betreffende het tijdschrift en handelt voor wat betreft de financiering in nauw
overleg met de penningmeester. De redactie beslist over het opnemen van artikelen in het tijdschrift. Zij is
verantwoordelijk voor de inhoud van het magazine, echter niet voor de inhoud van de afzonderlijke
artikelen.

IV. CLUBSHOP
Artikel 11
Clubshop-artikelen hebben tot doel het club-imago bij leden en geïnteresseerden te versterken. Daarom
is voor de vormgeving, kleurstelling en kwaliteit van elk (nieuw) clubshop artikel, alsmede voor de plaats
en uitvoering van het clubembleem erop, de goedkeuring van het dagelijks bestuur vereist.
Artikel 12
De vereniging beschikt over een clubshop. Deze clubshop wordt beheerd door een door het bestuur aan
te stellen functionaris. Deze voert in overleg met het bestuur zelfstandig het beleid voor wat betreft de in-
en verkoop, opslag en administratie van de goederen. Hij/zij stelt de prijzen van de goederen vast.
De beheerder zal ernaar streven de clubshop kostendekkend te exploiteren. De functionaris is
verantwoording schuldig aan het bestuur. Door goedkeuring der rekening en verantwoording van de
beheerder door de penningmeester wordt hij/zij gedéchargeerd ten aanzien van zijn/haar financieel
beheer over het betrokken verenigingsjaar.

V. TECHNISCHE COMMISSIE
Artikel 13
Op voorstel van het bestuur kan door de algemene ledenvergadering een technische commissie
benoemd worden die, al dan niet in commissie bijeen, door alle leden kan worden geraadpleegd. De
technische commissie houdt zich bezig met het op verzoek beoordelen van de technische en/of algehele
staat van de ter inspectie aangeboden wagens als in artikel 2 sub 1 der statuten omschreven. De
technische commissie verstrekt op verzoek vrijblijvend reparatie-, aankoop- en andere technische
adviezen, buiten verantwoordelijkheid van het bestuur.
De technische commissie is niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte fouten.

VI. FINANCIËN
Artikel 14
Met inachtneming van het gestelde in de artikelen 1, 8, 9, 10, 15 en 21 van de Statuten zijn afzonderlijke
bestuursleden uitsluitend gerechtigd samen met de penningmeester transacties of andere
overeenkomsten van zakelijke aard aan te gaan, die door het bestuur zijn goedgekeurd.
De penningmeester dient zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van de aangegane
verplichting door middel van een offerte of bestelbon waarin de overeengekomen prijs duidelijk vermeld
staat.
Artikel 15
In dringende gevallen en bij niet bereikbaar zijn van de penningmeester is een bestuurslid gerechtigd,
zonder voorafgaande toestemming van de penningmeester, benodigdheden aan te schaffen, die voor het
eigen functioneren direct noodzakelijk zijn, tot een maximum van F 200,-- per gelegenheid. Betrokkene
dient de uitgave onverwijld schriftelijk aan de penningmeester te melden.
Artikel 16
Leden van de vereniging zijn niet gerechtigd transacties of  andere overeenkomsten van zakelijke aard
aan te gaan, behalve wanneer zij daartoe, met instemming van het bestuur, door voorzitter en
penningmeester gezamenlijk, schriftelijk met een duidelijke taakstelling zijn gemachtigd.
Artikel 17
De penningmeester is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de opzet en inrichting van de financiële
administratie, voor het bijhouden daarvan en voor de daaruit voortvloeiende informatie. De
penningmeester stelt de conceptbegroting en de jaarrekening op en ondertekent deze.
Artikel 18
De beschikkingsbevoegdheid over bank- en girosaldi ligt in  eerste instantie bij de penningmeester. Indien
de penningmeester verhinderd is kan de voorzitter in zijn plaats optreden. Dit kan alleen na schriftelijke
toestemming vooraf van de penningmeester.

VII. DECLARATIES
Artikel 19
Bestuursleden maken declarabele kosten die verband houden met  activiteiten voor de vereniging,
waarvoor in principe vooraf toestemming is verleend door de penningmeester. De declarant zendt een
door hem ondertekende, gespecificeerde declaratie onder bijvoeging van originele bewijsstukken aan de
penningmeester, die voor uitbetaling zorgdraagt nadat door hem de rechtmatigheid is vastgesteld.
De declaratieperiode mag niet meer dan één kalenderkwartaal  beslaan.
Artikel 20
Voor het organiseren van bepaalde evenementen kan de penningmeester een voorschot verlenen.
Dit wordt gestort op een vooraf kenbaar te maken bank- of girorekening. Dit voorschot blijft te allen tijde
eigendom van de VWCCN en moet achteraf met originele bewijsstukken worden afgerekend.

VIII. ACTIVITEITEN
Artikel 21
Jaarlijks zal het bestuur een aantal evenementen organiseren of onder zijn verantwoordelijkheid doen
organiseren. Een lid van het bestuur zal optreden als evenementencoördinator. De taak van de
evenementencoördinator zal in ieder geval bestaan uit:
a. Het organiseren van één of meer gezamenlijke bijeenkomsten per jaar over één of meer dagen.
b. Het verschaffen van informatie over bijeenkomsten en/of activiteiten van buitenlandse verenigingen en
het eventuele regelen van deelname door leden van onze vereniging.
c. Het op de hoogte houden/brengen van de leden met betrekking tot bijeenkomsten en/of activiteiten van
aanverwante Nederlandse verenigingen.
Artikel 21a
De evenementencoördinator kan - ter uitvoering van zijn taak een evenementencommissie instellen die
uit zoveel leden kan bestaan als de coördinator wenselijk acht. De leden van de evenementencommissie
behoeven niet door de algemene ledenvergadering te worden benoemd, maar kunnen in overleg met het
bestuur door de coördinator worden benaderd en gevraagd.
De coördinator kan, in overleg met het bestuur, de organisatie van één bepaald evenement ook aan één
of meer leden van de vereniging delegeren.
Deze ad hoc evenementenorganisator(en) werkt/werken onder volledige verantwoordelijkheid van het
bestuur. Hij/zij dient/dienen, alvorens met derden afspraken te maken c.q. verplichtingen aan te gaan, het
programma voor het geplande evenement met een begroting van de daarmee gemoeide kosten ter
goedkeuring voor te leggen aan het bestuur.
Artikel 21b.
Ten einde een door het bestuur t.a.v. evenementen noodzakelijk geacht kwaliteitsniveau te waarborgen,
zal de evenementencoördinator aan de ad hoc organisator(en) een checklist verstrekken en met
hem/hen doorspreken. In deze checklist zullen o.a. zaken zoals tijdplanning, veiligheidsaspecten,
informatie aan de leden e.d. worden behandeld.
Artikel 22
De evenementencoördinator is ook voor het financiële deel van de organisatie verantwoording schuldig
aan het bestuur. Het bestuur kan de coördinator décharge verlenen.

IX. SLOTBEPALINGEN
Artikel 23
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, alsmede in geval van twijfel omtrent de
uitleg van enige bepaling daarin, beslist het bestuur.
Artikel 24
Dit reglement kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd bij gewone meerderheid van
stemmen.

Het Bestuur.

: